Logo


Porady
Baner

Zakres usług

Powrót Powrót Powrót Powrót

Z uwagi na połączenie wykształcenia i doświadczenia adwokatów i radców prawnych świadczymy usługi w szczególności w następujących dziedzinach prawa:
Prawo Administracyjne - reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w procesach budowlanych (uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, formalnoprawne przygotowywanie inwestycji budowlanych), w sprawach koncesji, w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, a także w sprawach z zakresu ochrony środowiska i prawa energetycznego.
Prawo Cywilne - sprawy o świadczenia pieniężne i niepieniężne, w tym o odszkodowanie oraz o ochronę dóbr osobistych i praw autorskich, analizowanie i sporządzanie listów intencyjnych, porozumień, umów nazwanych i nienazwanych, w tym w szczególności pod konkretne projekty inwestycyjne. Prawo konsumenckie. Prawo wekslowe. Sprawy własnościowe, naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, sprawy eksmisyjne, prawo lokalowe, obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Prawo Gospodarcze - zakładanie spółek i innych podmiotów, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w tym ich organów np. Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przekształcenia podmiotów gospodarczych, skup i windykacja wierzytelności.
Prawo Karne - przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonych w trakcie postępowania karnego, obrona oskarżonych lub obwinionych.
Prawo Pracy - przywrócenie do pracy, odszkodowanie, mobbing, opiniowanie umów o pracę, zakaz konkurencji, kontrakty menedżerskie, wypowiadanie umów, zwolnienia grupowe, odwołania od decyzji organów rentowych i emerytalnych.
Prawo Rodzinne - rozwód, separacja, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władza rodzicielska i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie.
Prawo Spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, zachowek.
Prawo Spadkowe - przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, obsługa nadzorców sądowych i syndyków.
Prawo zamówień publicznych - w tym obsługa prawna projektów finansowanych ze środków unijnych.
Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.

Powrót Powrót Powrót Powrót
Baner